Gospodarka odpadami

Ewidencja gospodarki odpadami w Państwa firmie

Przepisy prawa środowiskowego - ustawy o odpadach - nakładają na posiadacza odpadów obowiązek prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Wewnątrzzakładową dokumentację odpadów prowadzi się z zastosowaniem kart przekazania – KPO oraz różnego rodzaju kart ewidencji – KEO.

Przedsiębiorstwa zobowiązane są także do składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi. W przypadku zaniedbań w wypełnianiu powyższych obowiązków, ustawa przewiduje nałożenie kary grzywny lub pieniężnej.

Oferujemy:

 • Prowadzenie wewnątrzzakładowej ewidencji odpadów (KPO, KEO).
 • Prowadzenie sprawozdawczości urzędowej (roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów).
 • Sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
 • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 • Wnioski o wydanie zezwoleń na transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Wnioski o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.
Należy pamiętać, że przepisy prawa ochrony środowiska zobowiązują podmioty korzystające ze środowiska do prowadzenia różnego rodzaju ewidencji i sprawozdawczości (np. emisyjnej, opłatowej, eksploatacyjnej). Wymagane jest także przechowywanie w przedsiębiorstwie takiej dokumentacji przez okres 5 lat. Okres 5-letni podlega również weryfikacjom organów kontrolnych. W czasie kontroli, na żądanie organu, podmiot korzystający ze środowiska jest zobligowany do udostępnienia swojej dokumentacji.
Share
 • Opłaty środowiskowe w firmie.

  Należy pamiętać, że zobowiązania finansowe względem opłat środowiskowych, podobnie jak prawo skarbowe, obowiązują 5 lat wstecz. Tak więc wraz z upływem czasu, poza należnymi opłatami podstawowymi, konieczne staje się uregulowanie odsetek ustawowych. Ponadto, jeśli firma nie posiadała w tym okresie stosownego pozwolenia emisyjnego, choć była do tego zobowiązana, konieczne jest wniesienie opłaty podwyższonej.

  Zobowiązania finansowe za okres 5 lat wstecz podlegają także weryfikacjom organów kontrolnych, w związku z czym wymagane jest przechowywanie przez przedsiębiorstwo dokumentacji z tego okresu. EKO-OFFICE ze Szczecina zajmuje się prowadzeniem w imieniu firm kompleksowej dokumentacji dot. opłat za korzystanie ze środowiska.

 • Ochrona środowiska w firmie.

  EKO-OFFICE ze Szczecina to m.in. biuro ochrony środowiska, działające w woj. zachodniopomorskim. Firma zajmuje się prowadzeniem zagadnień ochrony środowiska w firmach. Są to m.in. opłaty środowiskowe, KOBiZE, PRTR, ewidencja i sprawozdawczość odpadowa, raporty emisyjne, sprawozdania GUS. Prowadzimy także nadzór nad zgodnością firmy z przepisami ochrony środowiska oraz terminowym wypełnianiem nałożonych w tym zakresie obowiązków.

  EKO-OFFICE sporządza także dokumentacje i wnioski z branży ochrony środowiska (np. operat wodnoprawny, wniosek na wycinkę drzew, raport o oddziaływaniu na środowisko, wniosek lub zgłoszenie instalacji w zakresie emisji do powietrza, wniosek w zakresie wytwarzania odpadów), niezbędne do uzyskania pozwoleń.

 • Projekty inżynierskie.

  EKO-OFFICE ze Szczecina to m.in. biuro projektów inżynierskich, działające w woj. zachodniopomorskim. Firma zajmuje się sporządzaniem dokumentacji projektowej sieci, instalacji oraz przyłączy różnych branż: wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, c.o., gazowej. Realizujemy także projekty instalacji i urządzeń inżynierii sanitarnej. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.

  EKO-OFFICE zapewnia współpracującym z nami Inwestorom obsługę formalno-prawną w ramach wykonywanych prac projektowych, w tym uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy), reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej, a także dokonywanie niezbędnych uzgodnień w tym zakresie.

Icon Skrócony do minimum czas
załatwiania zlecenia
Icon Kompleksowa obsługa wykonywanego zlecenia
Icon Gwarancja i odpowiedzialność
Eko Office