Ochrona środowiska w firmie

... czyli obowiązki dla każdego

Obowiązki związane z ochroną środowiska dotyczą nie tylko dużych zakładów przemysłowych, ale również niewielkich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że praktycznie każda firma użytkuje samochód do celów służbowych, co automatycznie nakłada obowiązki opłatowe z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Również niemal każde przedsiębiorstwo wytwarza odpady inne niż komunalne i w związku z tym ciążą na nim obowiązki dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości. Z kolei posiadanie kotłowni lub maszyn pracujących na terenie firmy (np. sztaplarki, urządzenia spalinowe) wymaga m.in. elektronicznego raportowania w bazie KOBiZE.

Niestety wiele firm nie ma tej świadomości, a o takiej powinności dowiaduje się często dopiero podczas kontroli urzędowych.

Oferujemy usługi:

 • Outsourcing ekologiczny
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powietrza
 • Hałas
 • Zieleń
 • Pozwolenia zintegrowane (IPPC)
 • Obsługa inwestycji
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Opłata produktowa
Należy pamiętać, że przepisy prawa ochrony środowiska zobowiązują podmioty korzystające ze środowiska do prowadzenia różnego rodzaju ewidencji i sprawozdawczości (np. emisyjnej, opłatowej, eksploatacyjnej). Wymagane jest także przechowywanie w przedsiębiorstwie takiej dokumentacji przez okres 5 lat. Okres 5-letni podlega również weryfikacjom organów kontrolnych. W czasie kontroli, na żądanie organu, podmiot korzystający ze środowiska jest zobligowany do udostępnienia swojej dokumentacji.
Share
 • Opłaty środowiskowe w firmie.

  Należy pamiętać, że zobowiązania finansowe względem opłat środowiskowych, podobnie jak prawo skarbowe, obowiązują 5 lat wstecz. Tak więc wraz z upływem czasu, poza należnymi opłatami podstawowymi, konieczne staje się uregulowanie odsetek ustawowych. Ponadto, jeśli firma nie posiadała w tym okresie stosownego pozwolenia emisyjnego, choć była do tego zobowiązana, konieczne jest wniesienie opłaty podwyższonej.

  Zobowiązania finansowe za okres 5 lat wstecz podlegają także weryfikacjom organów kontrolnych, w związku z czym wymagane jest przechowywanie przez przedsiębiorstwo dokumentacji z tego okresu. EKO-OFFICE ze Szczecina zajmuje się prowadzeniem w imieniu firm kompleksowej dokumentacji dot. opłat za korzystanie ze środowiska.

 • Ochrona środowiska w firmie.

  EKO-OFFICE ze Szczecina to m.in. biuro ochrony środowiska, działające w woj. zachodniopomorskim. Firma zajmuje się prowadzeniem zagadnień ochrony środowiska w firmach. Są to m.in. opłaty środowiskowe, KOBiZE, PRTR, ewidencja i sprawozdawczość odpadowa, raporty emisyjne, sprawozdania GUS. Prowadzimy także nadzór nad zgodnością firmy z przepisami ochrony środowiska oraz terminowym wypełnianiem nałożonych w tym zakresie obowiązków.

  EKO-OFFICE sporządza także dokumentacje i wnioski z branży ochrony środowiska (np. operat wodnoprawny, wniosek na wycinkę drzew, raport o oddziaływaniu na środowisko, wniosek lub zgłoszenie instalacji w zakresie emisji do powietrza, wniosek w zakresie wytwarzania odpadów), niezbędne do uzyskania pozwoleń.

 • Projekty inżynierskie.

  EKO-OFFICE ze Szczecina to m.in. biuro projektów inżynierskich, działające w woj. zachodniopomorskim. Firma zajmuje się sporządzaniem dokumentacji projektowej sieci, instalacji oraz przyłączy różnych branż: wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, c.o., gazowej. Realizujemy także projekty instalacji i urządzeń inżynierii sanitarnej. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.

  EKO-OFFICE zapewnia współpracującym z nami Inwestorom obsługę formalno-prawną w ramach wykonywanych prac projektowych, w tym uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy), reprezentowanie Inwestora przed organami administracji publicznej, a także dokonywanie niezbędnych uzgodnień w tym zakresie.

Icon Skrócony do minimum czas
załatwiania zlecenia
Icon Kompleksowa obsługa wykonywanego zlecenia
Icon Gwarancja i odpowiedzialność
Eko Office